Sex elever från Strömsnässkolan, Markaryds skola och Kunskapscentrum Markaryd ingår tillsammans med 2 politiker och 1 tjänsteman i Ungdomsinskottet.

Syftet är att Inflytande före, under och efter är den paroll Ungdomsinskottet skall jobba efter.

Inskottet är   en mötesplats där ungdomar och politiker möts för att diskutera aktuella frågor.

Inskottet skall också finnas för att bidra till att ungdomars intressen och önskningar blir tillgodosedda, men framförallt att man inom kommunen tar tillvara allas idéer, tankar och åsikter. Förslag kommer in till UI från eleverna via ett nätbaserat system. Efter behandling och värdering av förslagen hos UI återkommer man till den enskilde eleven med en åtgärd. Stomme för att få fram förslag är att man har väl fungerande klassråd ute på skolorna där man kontinuerligt diskuterar inflytande såväl på skolan som i kommunen i helhet.

Ungdomsinskottet har att ta ställning till olika förslag som kommer från skolan, elever, allmänhet eller politiska organ.

Ungdomsinskottet är remissinstans i frågor av generell karaktär som rör ungdomar.

Ungdomsinskottet har rätt att lyfta förslag till de olika nämnderna i kommunen.

;